BŘEZOVÉ HORY - SANACE - 1. etapa

Sanace území bývalého důlně - úpravárenského závodu a okolí - Příbram, Březové Hory - 1. etapa

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

O projektu

Email Tisk PDF

logo OPZP


Stavba má charakter terénních úprav a rekultivací území dotčeného důlní činností a zpracováním rud. Navrhované úpravy v území jsou nápravnými opatřeními k odstranění ekologických rizik, kdy bylo na základě provedených průzkumných prací a Analýzy rizik zjištěno riziko ohrožení ekosystému povrchové vodoteče Litavky, v důsledku dotace těžkými kovy, zejména zinkem z oblasti bývalé úpravny ruda blízkého okolí. Hlavní příčinou znečištění povrchové vody Litavky je vyluhování kovů (zejména Zn) z horninového prostředí infiltrací atmosférických srážek v prostoru bývalé úpravny rud a pozůstatků vojtěšského odvalu v západním až severozápadním okolí úpravny, pronikání takto kontaminovaných vod se zvýšenými obsahy Zn do mělkého kvartérního kolektoru tvořeného fluviálními štěrkopískovými sedimenty a následná migrace znečištění do povrchového toku Litavky.

V souladu se závěry Analýzy rizik a doporučeními Studie proveditelnosti je cílovým parametrem snížit nápravnými opatřeními kontaminaci povrchové vody v Litavce (zejména Zn a Cd) v profilu most Podlesí.

Cílem stavby je přetvarovat stávající povrch odvalu, zajistit plynulý odtok povrchových vod a snížit dotaci podzemních vod do odvalu vhodnou úpravou povrchu. V území jsou navrženy cesty a stezky sloužící pro údržbu pozemků a pro využívání území. Rekultivace ploch spočívají v biologické rekultivaci s převahou lesotechnické rekultivace kombinované se zatravněným plochami.

Technická opatření k dosažení cíle sanace zahrnují tyto části:

00 přípravné práce – výměna potrubí kanalizace dotčené terénními úpravami
01 kácení a mýcení
02 probírky a prořezávky
03 odstranění uložených antropogenních materiálů
04 odstranění stavebních konstrukcí
05 hrubé terénní úpravy
06 technická rekultivace
07 biologická rekultivace
08 obslužné a odvodňovací prvky v území
09 ostatní (geologické práce – monitoring podzemních a povrchových)

Koordinační situace stavby (pdf, 3,73 MB)

 


Aktualizováno Pátek, 15 Leden 2021 20:58